Privacybeleid

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van ALIDES REIM NV, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 86/201, met ondernemingsnummer BE0478.405.285, rechtsgeldig vertegenwoordigd door bv Real Value Management, vast vertegenwoordigd door de heer Rikkert Leeman, CEO en Voorzitter van het Directiecomité en door de bv HLSC, vast vertegenwoordigd door de heer Henk Cardon, CFO en Lid van het Directiecomité (“ALIDES”). 

ALIDES REIM treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor alle persoonlijke gegevens die zijzelf of een van haar verbonden of geassocieerde ondernemingen verzamelt en verwerkt. Onze werknemers en medewerkers die betrokken zijn bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

ALIDES is een gedreven team dat bestaat uit doorgewinterde vastgoedprofessionals die zich in de eerste plaats richten op het begeleiden van klanten. Bij al onze activiteiten staan vertrouwen, integriteit en engagement op lange termijn centraal. 

Bij Alides zetten we sterk in op interne competenties. Zo beschikken we over een team van in-house specialisten die klaarstaan om u te helpen. Het dynamische karakter en de integere aanpak die ons familiebedrijf al sinds 1892 kenmerken, maken ons een betrouwbare partner die met een gemotiveerd team en bewezen portfolio omgevingen creëert waar we zelf trots op zijn. 

Door gebruik te maken van de dienstverlening van ALIDES geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door ALIDES, meer bepaald hoe ALIDES gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.  

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. ALIDES leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.   

2. WELKE GEGEVENS?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.  Dit betreft onder meer sollicitanten, medewerkers, prospecten, klanten (zowel kopers als huurders), leveranciers, … 

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen: 

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van de Betrokkene ontvangen via contact name met ALIDES via e-mail, telefoon, via onze website of contactformulier, via de software, of via registratie voor onze nieuwsbrief. 

Dit betreft volgende informatie: 

 • Naam en voornaam 
 • E-mailadres 
 • Adres  
 • Telefoon nummer 
 • Financiële gegevens 
 • De onderneming voor wie u mogelijk een aanvraag indient 
 • Uw voorkeurstaal voor de communicatie met ALIDES  

Wij zullen uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening. 

Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen. Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening. 

2.2.  Informatie die we verzamelen via publieke beschikbare bronnen 

De informatie die we op publieke beschikbare bronnen terugvinden (zoals LinkedIn, de website van de onderneming namens wie een aanvraag wordt gedaan, etc.) zullen we mogelijk combineren met de informatie u als betrokkene ons zelf heeft overgemaakt. 

2.3. Informatie die we verzamelen via cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt op onze website, uw voorkeurstaal, etc.).  Deze informatie verzamelen wij via het gebruik van cookies. Gelieve ons cookiebeleid www.alides.be/cookies door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren. 

3. Waar worden de gegevens voor gebruikt?

ALIDES verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van ALIDES en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen. 

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven 

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven  

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven. 

4. Op basis van welke grondslag?

ALIDES baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens. 

ALIDES verwerkt uw persoonsgegevens na ondertekening van een overeenkomst, offerte, orderbevestiging of bestelbon, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.  

ALIDES kan ook uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.   

Daarnaast is het mogelijk dat ALIDES zich in bepaalde omstandigheden beroept op het gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening volledig aan te gaan of uit te voeren. 

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

ALIDES kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.   

Indien ALIDES uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.      Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk ook delen met onze gelieerde vennootschappen. Hiertoe hebben wij met voormelde vennootschappen een intragroup data sharing agreement afgesloten. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden of niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door ALIDES bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ALIDES en u.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. 

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.  

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

ALIDES heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden, van persoonsgegevens in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  

ALIDES besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan ALIDES aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. ALIDES slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.  

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen. 

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ALIDES.  Daarnaast heeft u steeds het recht om ALIDES te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken. 

8.2. Recht op verwijdering 

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. 

8.3. Recht van verzet 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit) 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ALIDES in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.   

8.5. Recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van ALIDES verwijderd worden. 

8.6. Uitoefening van uw rechten 

U kan uw rechten uitoefenen door ALIDES te contacteren, hetzij per e-mail via privacy@alides.be  hetzij per post naar ALIDES REIM NV, t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Foreestelaan 86/201, 9000 Gent. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is. 

8.7. Automatische beslissingen en profilering 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en zal door ALIDES evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

8.8. Recht om klacht in te dienen 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  contact@apd-gba.be 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 

 

Laatst bijgewerkte versie: 11/09/2023 

PRIVACY VERKLARING SOLLICITANTEN

Hierbij wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij ALIDES REIM NV, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 86/201 en  ondernemingsnummer BE0478.405.285. 

Als verwerkingsverantwoordelijke bevestigen wij u bij de verwerking van persoonsgegevens steeds rekening te houden met de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR) en de Belgische wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. 

1. Algemene principes verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; 
 • voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; 
 • toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 
 • op een accurate wijze en zij worden zo nodig geactualiseerd;  
 • en bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de sollicitant niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; 
 • door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

2. Identificatie van de persoonsgegevens

Volgende persoonsgegevens, dewelke noodzakelijk zijn voor het doorlopen van het sollicitatietraject en eveneens het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond hebben, verwerken wij van u in het kader van uw sollicitatie bij Alides Reim uw algemene contactgegevens (naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer), payrollinformatie (rijksregisternummer, anciënniteit, burgerlijke stand, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum), aangegeven referenties ex-werkgevers, uw CV (inclusief aangegeven informatie), uw motivatiebrief (inclusief aangegeven informatie), uw loon en loonfiches, notities gemaakt tijdens sollicitatiegesprek en desgevallend uw foto. 

3. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.  

3. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.  

4. Doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd, verdeeld of op enige wijze doorgegeven aan enige andere derde zonder voorafgaandelijke toestemming.  

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU, noch gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. 

5. Bewaartermijnen

Na afloop van de sollicitatieperiode worden uw persoonsgegevens gedurende maximum één jaar bijgehouden of tot u uw toestemming hiertoe intrekt.  

Bij verdere aanwerving zullen alle gegevens minstens gedurende de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard. 

6. Rechten van betrokkene

Als sollicitant kan u volgende rechten uitoefenen: 

 • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.  
 • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegevens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.  
 • Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.  
 • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. 
 • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.  
 • Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geautomatiseerde gegevensverwerkingen en processen zonder menselijke tussenkomst.  
 • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet. 

U kan uw rechten uitoefenen door uw verzoek, vergezeld van een identificatiebewijs, over te maken aan Alides REIM nv, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 86/201, of via het e-mailadres privacy@alides.be  

Wij verwijzen u eveneens naar het privacy beleid van Alides Reim, hetwelk u kan terug vinden op onze website, of via https://alides.be/privacy-policy/ 

Obrazek
Obrazek