Privacy Policy

ALGEMEEN

De NV Alides REIM, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Foreestelaan 86/201, ingeschreven in het RPR te Gent, onder het nummer BTW BE0478.405.285, hierna ook “wij”, hecht veel belang aan een transparante en veilige verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij uw gegevens beschermen tegen onder meer verlies, beschadiging en onrechtmatige verwerkingen. 
Wij informeren u door middel van deze privacyverklaring over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken, over de doelstellingen van deze verwerking, en over de rechten waarover u beschikt. Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest en dat u ons bij vragen of bemerkingen contacteert via de contactgegevens die hierin worden vermeld. 

TOEPASSINGSGEBIED

De NV Alides REIM treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor alle persoonlijke gegevens die zijzelf of een van haar verbonden of geassocieerde ondernemingen verzamelt en verwerkt. Onze werknemers en medewerkers die betrokken zijn bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met deze privacyverklaring. 
Wij kunnen ook de hulp inroepen van verwerkers die specifieke taken krijgen toegewezen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Deze verwerkingen gebeuren in overeenstemming met deze privacyverklaring en onder de voorwaarden en de garanties opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de wettelijke voorschriften die in België bijkomend worden genomen. 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt, zoals via onze websites en via de websites van onze verbonden en geassocieerde ondernemingen, via apps, via berichten- en andere services, al dan niet online, op elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de met ons gesloten overeenkomsten en verder op de andere verwerkingsactiviteiten die hierin zijn beschreven. 
Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld om deze in overeenstemming te brengen met de aangepaste dienstverlening of nieuwe regelgeving. Op onze websites is steeds de meest recente versie van de privacyverklaring terug te vinden, zodat u steeds de kans heeft om de wijzigingen door te nemen, voor u verder van onze diensten gebruik maakt. Uiteraard kan u steeds de rechten uitoefenen die hierin zijn beschreven.

PERSOONSGEGEVENS, VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

Wij streven ernaar niet meer persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken dan noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken die wij hierin beschrijven.
Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, vragen wij u na te kijken of deze gegevens volledig en correct zijn, zodat wij geen incorrecte gegevens verzamelen en verwerken. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit te melden, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.

Klantgegevens

In het kader van onze activiteiten, zoals bij het voeren van promotie, het organiseren van (verkoop)evenementen, het bezorgen van informatie omtrent onze projecten en producten, het uitvoeren van onze overeenkomsten, en in het kader van ons algemeen klantenbeheer verzamelen en verwerken wij identiteitsgegevens, contactgegevens en voorkeuren van onze klanten, prospecten, partners en medecontractanten, en van hun personeel, medewerkers en aangestelden. 
Wij verwerken bijvoorbeeld uw persoonsgegevens (waaronder bijvoorbeeld uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurtaal, het project of de regio waarin u interesse heeft, de door u bezochte pagina’s van onze websites en andere informatie omtrent uw gebruik van onze websites en uw online-identificatiegegevens zoals IP-adres en gebruikte browser) om u op de hoogte te houden van onze projecten en evenementen en om u promotionele of commerciële informatie toe te sturen per post, telefonisch of op elektronische wijze, zoals wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u een verkoopbrochure aanvraagt.
Wij verwerken geen gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld je geloofsovertuiging. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zal hiervoor telkens uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Tot slot worden bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze verzameld door "cookies" en andere systemen die informatie verzamelen, zoals bijvoorbeeld IP-adres, het type en de taal van de door u gebruikte browser, het webadres van waaruit u onze website bereikte en informatie verkregen via sociale netwerksites. 
De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, onze direct marketingactiviteiten, het voorkomen van fraude en misbruiken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De rechtsgronden hiervoor zijn de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang, of uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze voor bepaalde verwerkingen wordt gevraagd. 

Gegevens van contractanten, leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze contractanten, leveranciers en onderaannemers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van onze overeenkomsten, het voeren van klantenbeheer en leveranciersbeheer, het voeren van onze boekhouding en het voorkomen van fraude en misbruiken, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en verder direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden hiervoor zijn de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing), of het vervullen van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld in het kader van de verplichte aanwezigheidsregistratie op werven, de aangifte van werken etc.). 

Gegevens van sollicitanten

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten. Deze gegevens worden enkel verwerkt met het oog op de mogelijke aanwerving van de sollicitant en het bijhouden van een database van kandidaat-werknemers. De rechtsgrond hiervoor is de toestemming van de sollicitant. 

Andere gegevens

Naast de gegevens van de personen waarvan sprake hiervoor verwerken wij ook persoonsgegevens van onder meer prospecten, contactgegevens van sectorgenoten, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn het verzekeren van onze bedrijfsvoering en activiteiten, het beheer en afhandelen van geschillen, het voeren van publiciteit en andere activiteiten van direct marketing. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang, de uitvoering van een overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

DUUR VAN DE VERWERKING

De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt gedurende de periode die noodzakelijk of redelijk verantwoord is in functie van de doeleinden van de verwerking. Na afloop van deze periode wordt de verwerking stopgezet of worden de gegevens geanonimiseerd, behoudens indien het verder bijhouden van de gegevens wettelijk vereist is. 

RECHTEN

U beschikt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens over de rechten die u worden toegekend in de AVG, waaronder:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u verwerken.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
  • Recht op het wissen van persoonsgegevens of beperken van het verder gebruik: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Wij kunnen uw verzoek al dan niet gedeeltelijk weigeren wanneer verdere verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst met u of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde en machine-leesbare vorm te verkrijgen en deze te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft overeenkomstig artikel 21 AVG het recht bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de verwerkingen voor direct marketing. 

U kan deze rechten uitoefenen door u tot ons te wenden op het adres op de eerste pagina aangeduid, ter attentie van de dienst GDPR, ofwel op elektronische wijze via privacy@alides.be.
Wij zullen uw verzoeken in dit verband behandelen in overeenstemming met de voorschriften van de AVG en binnen de termijnen daarin voorzien. Indien u niettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en wij uw verzoek niet correct hebben behandeld, staat het u vrij u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02 274 48 00, Fax. 02 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens kunnen met het oog op verwerking worden overgemaakt aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leveranciers en dienstverleners, boekhouder, revisor, notaris, syndicus, verzekeringsmaatschappij, gerechtsdeurwaarder, advocaat, overheidsdiensten. Deze doorgiftes gebeuren met het oog op de verwerkingen en ten behoeve van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven. 
Derde verwerkers dienen daarbij de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw gegevens in acht te nemen. Wij zullen uw gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derde partijen buiten de doeleinden en de voorwaarden hierin beschreven, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegelaten wijziging of toegang. Indien ondanks deze maatregelen uw persoonsgegevens worden aangetast, zullen wij de nodige stappen zetten om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig, zullen wij u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Onze internetsites kunnen soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, dienstverleners, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch het privacy beleid tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

 

Get in touch

Interesse om te huren of te kopen?
Ons team staat voor je klaar.